Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika
Powróć do: strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Puławski Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.domchemika.pl/.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych.

 • Na stronie znajduje się wiele plików do pobrania. Nie wszystkie pliki są w pełni dostępne. Może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do zdjęć, tabel, wykresów i grafik. Część dokumentów umieszczona jest w formie skanów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.domchemika.pl

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 


Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Szczygieł, grzegorz.szczygiel@domchemika.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 458 67 14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, ul. Wojska Polskiego 4, 24-100 Puławy

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia: główne wejście od strony Placu Fryderyka Chopina oznaczone literą A oraz wejście dla uczestników zajęć artystycznych oznaczone literą M.Wejście A jest dostępne architektonicznie, nie posiada schodów, wejście M posiada schody (uczestnik zajęć ma możliwość skorzystania z wejścia A, a następnie przemieszczenia się windą).

 2. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia A, nie ma barier architektonicznych związanych z poruszaniem się osób na wózku.

 3. Budynek posiada dwie windy, umożliwiające przemieszczanie się osobom na wózkach na piętro budynku. Windy mają opisy w języku Braille`a.

 4. Budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami do drzwi głównych budynku, sali widowiskowej i sali baletowej. Na parterze wejście na hol przylegający do sali widowiskowej posiada drzwi otwierane automatycznie.

 5. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze (obok małej sali teatralnej) oraz na piętrze (na przeciwko windy).

 6. W okolicy budynku POK (na przeciwko Urzędu Miasta), wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 8. W budynku, na sali widowiskowej Ośrodka jest zainstalowana pętla indukcyjna.

 9. Ośrodek oferuje całodzienną możliwość uzyskania pomocy i informacji u portiera.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848